Home
Physics Lab

PHYSICS LAB

Our Faculty

BASANTA KUMAR SAHOO

DIRECTOR
M.Sc., M.Phil, Ph.D. (Math)

DOLAGOBIND SAHOO

LECTURER
M.A. (PHYSICS)

Pciet
BHABAGRAHI SAHU

JR. ASST

Pciet
MADHUMITA SAMAL

JR. ASST